Lyrics of Song Vinayaka Charanam

Kalainirai Ganapathy Charanam Charanam Gajamukha Ganapathy Charanam Charanam Karpagha Vinayaka Charanam Charanam Bala Vinayaka Charanam Charanam Thundi Vinayaka Charanam Charanam Selva Vinayaka Charanam Charanam Narthana Vinayaka Charanam Charanam Kalyana Vinayaka Charanam Charanam Sindhoora Vinayaka...